Bestuur

Het bestuur vormt het wettelijk bevoegd gezag van de Katholieke Montessorischool en is daarmee eindverantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het bestuur stuurt aan op hoofdlijnen, is betrokken bij de beleidsvoorbereiding, stelt faciliteiten beschikbaar en stelt het beleid uiteindelijk vast met inachtneming van de wettelijke medezeggenschapsverhoudingen. De directeur is belast met de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde schoolbeleid. Op de algemene ouderavond in mei legt het bestuur rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid.

Met uitzondering van ten hoogste twee leden is het bestuurslidmaatschap voorbehouden aan ouders van ingeschreven leerlingen van de school. In geval van uitbreiding of vacature binnen het bestuur wordt hiervan via de nieuwsbrief van school melding gemaakt en kunnen ouders kenbaar maken dat ze belangstelling hebben voor een bestuursfunctie.

Code Goed Bestuur

Het bestuur van de KMS hanteert de landelijk geldende Code Goed Bestuur. Goed bestuur betekent dat ieder schoolbestuur wordt geacht te functioneren volgens algemene principes van goed bestuur. De Wet goed onderwijs, goed bestuur (2010) stelt als voorwaarde dat iedere rechtspersoon die met publieke gelden scholen in stand houdt het interne toezicht op het bestuur goed regelt (functiescheiding tussen intern toezicht en bestuur). De functiescheiding is een wettelijk vereiste waaraan alle schoolbesturen sinds 1 augustus 2011 moeten voldoen. Bij de KMS is er een statutaire scheiding tussen dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en het toezichthoudend bestuur.

Jaardocumenten

 

Samenstelling

Cathelijn SchoenmakersVoorzitter
Paul OldenSecretaris
Guido van den EndePenningmeester
Wouter van WijkAlgemeen bestuurslid
Thomas BeckAlgemeen bestuurslid

Het bestuur is bereikbaar via: bestuur@kmsbussum.nl

Meer informatie

Wilt u meer informatie over KMS Bussum? Neem dan direct contact met ons op.

Laatste nieuws

Agenda