TSO

Het schoolbestuur is wettelijk verantwoordelijk voor het organiseren van de tussenschoolse opvang (overblijf). Het doel van de tussenschoolse opvang is om kinderen tussen de middag op school de gelegenheid te bieden in een veilige en ontspannen omgeving te lunchen, uit te rusten en met elkaar te spelen. Omdat bestuur en directie van de KMS van mening zijn dat zij hun aandacht primair moeten kunnen blijven richten op zaken die direct op het onderwijs betrekking hebben, is de tussenschoolse opvang uitbesteed aan de Stichting Kinderopvang Bussum-Naarden-Muiden-Muiderberg (SKBNM). De SKBNM is gecertificeerd volgens de HKZ/ISO 9001-normen voor de kinderopvang.
Als grondslag voor de tussenschoolse opvang is door de SKBNM pedagogisch beleid vastgesteld en opgenomen in een pedagogisch beleidsplan. Dit beleid is passend bij het algemene pedagogisch beleid van de Katholieke Montessorischool. Het vormt de basis voor de dagelijkse activiteiten en richtlijnen voor de omgang met de kinderen. De tussenschoolse opvang sluit ook aan bij de kwaliteiten van de school, zoals goede sfeer, vriendelijke en veilige leeromgeving voor kinderen en goede kwaliteit van onderwijs.

Organisatie

Overblijven is niet verplicht; thuis met kinderen lunchen blijft mogelijk gedurende het uur pauze. De middagpauze bij ’t Kwetternest en het Hoofdgebouw is 1 uur per dag (bij De Kwakers is de middagpauze vijf kwartier. Dit vanwege de reistijd voor ouders tussen de beide locaties). De pauze wordt verdeeld in twee shifts. Hierdoor gaat de helft van de overblijvers eerst eten in de klas met de eigen leerkracht en de andere helft eerst buitenspelen. De kinderen uit de bovenbouw spelen eerst buiten of in de hal onder begeleiding van de TSO-medewerkers. De kinderen krijgen gedurende de middagpauze de keuze uit verschillende activiteiten. De leerkrachten hebben gedurende het (buiten)spelen van hun groep zelf lunchpauze.

Administratie

Er wordt dagelijks geregistreerd op de TSO-lijst bij het klaslokaal of het kind overblijft of niet. Dit i.v.m. verplichte aanwezigheidscontrole. De SKBNM regelt op dagbasis de coördinatie, de daadwerkelijke begeleiding van de kinderen tijdens de overblijf door personeel SKBNM. Per schoolgebouw van de KMS is een TSO-coördinator aangesteld. Deze voert de dagelijkse leiding over de TSO en is het aanspreekpunt (zie Jaardeel). De financiële en aanwezigheidsadministratie wordt door de school zelf geregeld. Vragen over deze zaken kunnen worden voorgelegd aan de schooladministratie (Laura Neuhaus: administratie@kmsbussum.nl).

Kosten TSO-abonnement

Aan het begin van het jaar krijgen ouders de keuze om wel of niet gebruik te maken van de tussenschoolse opvang. Als ouders voor tussenschoolse opvang kiezen, betalen ze 33 euro per kind per maand, 12 keer per jaar, ongeacht het aantal afnamen. Dit gaat uitsluitend via automatische incasso’s. Hiervoor vult u een TSO-overeenkomstformulier in dat verkrijgbaar is bij de administratie van de school. Tevens vult u een doorlopende SEPA-machtiging in waarmee u de school machtigt om maandelijks te incasseren. Ouders kunnen er ook voor kiezen om één of meerdere dagen met kinderen thuis te eten. Dit kan echter alleen als u dit als ouder van te voren aangeeft; kinderen mogen zich niet zelf afmelden op de dag zelf. Het is ook mogelijk om in de loop van het schooljaar deel te gaan nemen aan de TSO. Dan betaalt men het maandbedrag vanaf het moment van deelname.

Strippenkaart

Voor kinderen die zeer incidenteel overblijven is er een 10-strippenkaart voor 50 euro. Hiermee mag incidenteel van de TSO gebruik gemaakt worden. Elke keer als de strippenkaart vol is, incasseert de school een nieuwe kaart tot wederopzegging. Niet volledig gebruikte strippenkaarten kunnen meegenomen worden naar een volgend schooljaar of zijn overdraagbaar naar broertjes of zusjes. Bij gebruik van de strippenkaart moet dit bij het klaslokaal worden aangetekend op de TSO-lijst. Voor de aanschaf van de strippenkaart is er een eenmalig overeenkomstformulier en SEPA machtiging verkrijgbaar bij de administratie. De strippenkaart wordt op school digitaal bijgehouden en afgetekend.

Opzeggen

Opzeggen van een abonnement kan uitsluitend per de 1e van de maand en moet uiterlijk schriftelijk kenbaar gemaakt zijn aan de KMS op de 16e van de maand voorafgaande aan de datum van opzeggen. Een opzeggings-formulier is bij de schooladministratie aan te vragen. Opzeggen per 1 juni, 1 juli of 1 augustus van een jaar is niet mogelijk.
Het opzeggen van de strippenkaart kan door het invullen van een opzeggingsformulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de administratie. Hiermee wordt de volle strippenkaart niet automatisch verlengd. Ongebruikte strippen blijven staan; deze worden niet terugbetaald.

Af- en aanmelding per schooldag

Bij het lokaal hangt een weeklijst waarop precies staat welke kinderen uit de groep overblijven en op welke dag. De leerkracht houdt deze lijst bij voor kinderen die afwezig zijn wegens ziekte of andere omstandigheden. Ouders blijven zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van de informatie over schoolverzuim van hun kind. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers is het niet geoorloofd dat een kind bij iemand anders buiten de school gaat lunchen.

Kijk hier voor meer informatie en formulieren.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over KMS Bussum? Neem dan direct contact met ons op.

Laatste nieuws

Agenda