Ouderbijdrage

De overheid financiert in Nederland het basisonderwijs. De Wet op het Primair Onderwijs stelt dat van ouders een vrijwillige bijdrage mag worden gevraagd. De KMS vraagt deze ouderbijdrage, omdat deze de kosten die gemoeid zijn met het bijzondere Montessori-karakter van de school en de activiteiten dekt.

We willen het unieke karakter van de KMS graag behouden. Het ontvangen van de ouderbijdragen is daarvoor onmisbaar.

Waar wordt de ouderbijdrage aan besteed?

  • Inzetten van specifiek Montessori lesmateriaal en extra verbruiksmateriaal
  • Eigen vakdocenten en leerlijnen Wetenschap & Techniek en ICT
  • Vakdocenten dans, tekenen en muziek
  • Aanbieden van extra remedial teaching
  • Eigen orthopedagogische ondersteuning
  • Organiseren van bijzondere activiteiten zoals de KMS-Ateliers, excursies, Sint en Kerst
  • Extra ondersteuning in de groepen

De ouderbijdrage is vrijwillig en daarmee bepaalt u uiteindelijk de hoogte van uw bijdrage. Echter zijn de uitgaven die gedekt worden door de ouderbijdrage voor een belangrijk deel langjarig (bijvoorbeeld de aanstelling van vakdocenten of investeringen in Montessori materiaal) en is het voor de financiële zelfstandigheid van de school van zeer groot belang om een inschatting te kunnen maken van de ouderbijdrage. Teneinde dit te bewerkstelligen heeft de KMS er voor gekozen richtlijnen voor de ouderbijdrage vast te stellen en deze afhankelijk te maken van het gezinsinkomen. Dit vindt u terug in het bijgevoegde opgaafformulier.

Wij hechten er aan op te merken dat hoogte van de ouderbijdrage volgens deze richtlijn gelijk is gebleven aan vorig jaar. De inkomensgrenzen van de ouderbijdrage zijn gebaseerd op het door het Centraal Planbureau vastgestelde bruto modale inkomen. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft vooraf ingestemd met de hoogte en de bestemmingen van de ouderbijdragen. In de eerste ouderavond van het kalenderjaar wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de ouderbijdrage.

Het beleid van de KMS is dat kinderen nooit zullen worden uitgesloten van deelname aan activiteiten of programma’s die door de school worden georganiseerd, ook bij niet-betaling van de ouderbijdrage.

Klik hier voor het Opgavenformulier ouderbijdrage 2021-2022.

Klik hier voor de brief Ouderbijdrage.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over KMS Bussum? Neem dan direct contact met ons op.

Laatste nieuws

Agenda