Zorg

De KMS heeft een sterke zorgstructuur waarmee we willen bereiken dat we het onderwijs zo goed mogelijk afstemmen op de specifieke mogelijkheden en onderwijsbehoeften van ieder kind. Wij willen verantwoord en doelgericht omgaan met verschillen tussen kinderen. Dit houdt in dat er zowel aandacht is voor kinderen die aan de onderkant dreigen uit te vallen als voor kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn.

Eventuele leerproblemen worden snel gesignaleerd waarbij intern deskundige hulp wordt gezocht. Voor verdere diagnose heeft de KMS een orthopedagoog in huis. We willen ingrijpen voordat een kind uitvalt en zoveel mogelijk ondersteuning bieden binnen de eigen groep.

Remedial teaching

De school verstrekt onder schooltijd als vanzelfsprekend extra hulp bij leerproblemen (remedial teaching) zoals dyslexie, dyscalculie of faalangst en biedt verrijkings-onderwijs voor cognitief talentvolle kinderen. Binnen de kaders van Passend onderwijs is het beleid van de KMS op het gebied van de zorg/ondersteuning gebaseerd op de uitgangspunten van de cyclus van handelingsgericht werken. Dit alles resulteert in doelgerichte acties waarbij niet alleen het kind maar ook de ouders nadrukkelijk betrokken worden. Een goede communicatie tussen school en ouders versterkt het sociaal-emotioneel functioneren van het kind en doet de werkhouding en schoolprestaties toenemen.