Schoolgids

De Katholieke Montessorischool (of KMS, zoals die vaak kortweg wordt genoemd)  staat open voor alle kinderen en hun ouders, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. Betrokkenheid van ouders bij het onderwijs heeft een positieve invloed op het welbevinden en het schoolsucces van kinderen. School en ouders zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Door vanuit pedagogisch partnerschap betrokken te zijn, kunnen ook ouders een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling en het leerproces van hun kinderen. Betrokkenheid van ouders kost tijd en inspanning, maar levert voor ouders en kinderen een verrijking van het schoolleven op.
Om aan deze betrokkenheid vorm en inhoud te kunnen geven, is het onder meer noodzakelijk dat ouders goed geïnformeerd zijn over het onderwijs en over de rechten en plichten van ouders en school. Daartoe dient KMS Schoolgids. De schoolgids van de Katholieke Montessorischool stelt ouders van huidige en toekomstige leerlingen in staat om na te gaan of de Katholieke Montessorischool de beste basisschool voor hun kind is. Vooral voor nieuwe ouders is de schoolgids een goed hulpmiddel om de juiste school te kiezen.

Twee delen

Deze schoolgids bestaat uit twee delen: Het algemene deel 2014-2018 (aan de nieuwe gids 2019-2023 wordt nog gewerkt, deze komt z.s.m. op de site) en het Jaardeel 2019-2020. In het algemene deel kunt u lezen waar de Katholieke Montessorischool voor staat, welke visie en uitgangspunten wij hanteren en hoe we proberen de kwaliteit van ons onderwijs voortdurend te verbeteren. Er wordt ingegaan op de organisatie en inhoud van ons Montessori onderwijs en onder andere op de kwaliteitszorg, de zorg voor kinderen met specifieke leerbehoeften, hoe de onderwijstijd is ingedeeld, de vrijwillige ouderbijdrage en de wijze waarop tussenschoolse en naschoolse opvang is geregeld. Ook wordt aangegeven welke resultaten met het onderwijs behaald worden.
In het jaardeel staan praktische gegevens, zoals de samenstelling van bestuur, directie, medezeggenschapsraad, het team, overige externe instanties waarmee de KMS samenwerkt en de jaarkalender met activiteiten van het lopende schooljaar inclusief het vakantierooster. Van wijzigingen en verdere mededelingen over actuele schoolzaken gedurende het schooljaar worden ouders regelmatig per e-mail geïnformeerd via de nieuwsbrieven van school.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over KMS Bussum? Neem dan direct contact met ons op.

Laatste nieuws

Agenda