Schoolgids Jaardeel

Jaarrekening 2017
KMS Schoolgids jaardeel 2017-2018

Schoolgids Jaardeel 2017-2018

Colofon
Schoolgids Katholieke Montessori School, Jaardeel 2017-2018.
Uitgave van de Stichting Katholiek Montessori Onderwijs Bussum (Bussum, augustus 2017).
Voor onderwijsinhoudelijke informatie wordt verwezen naar het Algemene deel van de schoolgids op de website. Niets van deze uitgave mag in enige vorm worden verveelvoudigd, digitaal opgeslagen en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, digitale opslag of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van voornoemde Stichting.