Bestuur

Bestuursmodel

Informatie & samenstelling

Bestuur
Het bestuur vormt het wettelijk bevoegd gezag van de Katholieke Montessorischool en is daarmee eindverantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het bestuur stuurt aan op hoofdlijnen, is betrokken bij de beleidsvoorbereiding, stelt faciliteiten beschikbaar en stelt het beleid uiteindelijk vast met inachtneming van de wettelijke medezeggenschapsverhoudingen. De directeur is belast met de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde schoolbeleid. Op de algemene ouderavond in mei legt het bestuur rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid.

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf leden. Met uitzondering van ten hoogste twee leden is het bestuurslidmaatschap voorbehouden